Všeobecné obchodní podmínky platné od 01.01.2019

Údaje prodávajícího:

Healthy age s.r.o.
zastoupená Jindřichem Zimou, jednatelem
se sídlem Broumovská 50, Malé Poříčí, 547 01 Náchod
IČ 07688423
DIČ CZ07688423
zapsaná Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 42885

provozovna / kontaktní adresa: Broumovská 50, Malé Poříčí, 547 01 Náchod
kontaktní
E-mail: info@skleniceplnaovoce.cz/en
telefonní číslo: +420 736 442 434

Tyto všeobecné obchodní podmínky jsou platné pro prodej potravinářských
produktů prostřednictvím internetového obchodu na adrese www.skleniceplnaovoce.cz/en a upravují vzájemné vztahy mezi Prodávajícím a Kupujícím v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

1. Úvodní ustanovení / Předmět smlouvy

1.1. Uzavření kupní smlouvy mezi Prodávajícím a Kupujícím je aktem svobodné vůle, když zároveň je  povinností Kupujícího seznámit se s těmito Všeobecnými obchodními podmínkami (dále jen „VOP“) pro dodávky zboží vyhlášené Prodávajícím
1.2. Pokud Kupující učiní objednávku, zároveň akceptuje tyto VOP v plném rozsahu.
1.3. Vztahy Kupujícího a Prodávajícího se řídí těmito VOP, které jsou pro obě strany závazné a jsou nedílnou součástí Kupní smlouvy (dále jen „KS“).
1.4. Za řádně uzavřenou KS je považována každá objednávka vytvořená Kupujícím v internetové aplikaci E-shop Prodávajícího, která je elektronicky odeslána Prodávajícímu a ten ji potvrdí. Prodávajícím nepotvrzené objednávky nejsou považovány za řádně uzavřenou KS.
1.5. Předmětem KS jsou potravinářské produkty pocházející z vlastní výroby Prodávajícího nebo nakoupené od třetích osob (výrobců), které jsou nabízeny prostřednictvím internetové aplikace uvedené v bodě 1.4.
1.6. Všechny údaje jako je mimo jiné popis produktu, cena, způsob balení apod. uvedené na internetových stránkách Prodávajícího, v katalozích, prospektech a jiných tiskovinách jsou nezávaznými údaji, pokud nebyly ve Smlouvě výslovně označeny jako závazné.
1.7. Prodávající se zavazuje, že bude Kupujícím dodávat výhradně vysoce kvalitní potravinářské produkty, které:

 • jsou plně v souladu se specifikací či vlastnostmi obvyklými pro daný druh zboží a tvrzením Prodávajícího o jejich vlastnostech, zejména složení a nutričních hodnotách,
 • vyhovující normám, předpisům a nařízením platným na území ČR,
 • jsou opatřeny etiketou v českém jazyce.

2. Objednání zboží / Uzavření KS

2.1. Objednání zboží se realizuje na základě elektronické objednávky, pro jejíž platnost je nutné vyplnit krok za krokem veškeré údaje ve formuláři internetové aplikace uvedené v bodě 1.4.
2.2. Kupující, který je osobou podnikající, a zboží objednává nikoli za účelem vlastní spotřeby, ale pro svou podnikatelskou činnost, je povinen vyplnit také informace týkající se jeho podnikatelské činnosti. Tyto VOP se nevztahují na Kupující, kterými jsou právnické osoby či osoby podnikající na základě živnostenského oprávnění.
2.3. Objednávka je návrhem na uzavření KS. K uzavření KS dochází až po zaslání potvrzení o vyřízení objednávky ze strany Prodávajícího.
2.4. Bezchybné vyplnění kontaktních údajů je podmínkou pro uzavření KS. Zejména při chybně uvedené e-mailové adrese neproběhne potvrzení přijetí objednávky ze strany Prodávajícího, tudíž KS nemůže být uzavřena.
2.5. Prodávající je v závislosti na charakteru obchodu (množství zboží, výše ceny, náklady na přepravu, vzdálenosti apod.), vždy oprávněn žádat Kupujícího
o autorizaci objednávky vhodným způsobem (např. telefonicky či písemně). Odmítne-li Kupující objednávku požadovaným způsobem autorizovat, považuje se objednávka za neplatnou.
2.6. Objednat lze jen položky, které jsou v době pořízení objednávky Kupujícím volně dostupné na skladě Prodávajícího. V případě dočasné nedostupnosti je položka zablokována pro objednávání a nelze ji tedy objednat.
2.7. Prodávající si vyhrazuje právo požadovat další potvrzení objednávek od zákazníků, kterým se nepodařilo dřívější zásilky doručit. Při neúspěšném doručení 2 zásilek v kalendářním roce na jednu adresu, nebudou již další zásilky expedovány.
2.8 Aplikace E-shop Prodávajícího obsahuje informace, které se týkají zboží, jeho popis a charakteristiku, a to včetně ceny. Ceny jsou u jednotlivých položek zobrazovány jak bez DPH, tak včetně DPH. Tyto ceny zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány v aplikaci E-shop.
2.9 Aplikace E-shop obsahuje také kolonku „Jak nakupovat“, kde jsou uvedeny mimo jiné i informace o nákladech spojených s balením, dopravou, systémem slev a platebními podmínkami, které jsou platné pro smluvní vztahy mezi Prodávajícím a Kupujícím vzniklé na základě KS v rámci tohoto elektronického obchodu. Tyto informace jsou nedílnou součástí VOP.
2.10 Aktuální nabídkou v aplikaci E-shop není nijak dotčeno právo Prodávajícího uzavřít smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.
2.11 Kupující má právo měnit obsah objednávky a zrušit objednávku pouze do chvíle, než obdrží potvrzení o uzavření KS ze strany Prodávajícího.

3. Cena zboží / platební podmínky

3.1 Ceny zboží zveřejněné v aplikaci E-shop jsou pro Prodávajícího a Kupujícího závazné, pokud je řádně realizována objednávka a tato je následně Prodávajícím potvrzena, čili má řádný status KS. Možnost změny cen jednotlivých položek je pro Prodávajícího vyhrazena, a pokud nedošlo k uzavření KS, jsou ze strany Kupujícího tyto ceny nevymahatelné.
3.2 Cena zboží včetně nákladů na dopravu, dobírku, případně poskytnuté slevy bude srozumitelně vyčíslena ve faktuře, kterou Prodávající Kupujícímu vystaví. Kupující je povinen uhradit Prodávajícímu společně s cenou zboží také náklady na dopravu, dobírku nebo jiné služby, které budou sjednány v rámci KS.
3.3 Kupní cenu může Kupující Prodávajícímu zaplatit těmito způsoby:

 1. při převzetí zboží na dobírku
 2. hotově v rámci osobního odběru ve výdejním místě Prodávajícího
 3. bezhotovostně bankovním převodem na účet Prodávajícího č. , vedeného
 4. bezhotovostně prostřednictvím služby gopay, bude-li tento elektronický on-line systém v aplikaci E-shop aktivní

V případě způsobu č. 1 a č. 2 jde o platbu, která je realizována při převzetí zboží Kupujícím v místě, na které se dohodli Prodávající a Kupující v rámci KS V případě způsobu č. 3 a č. 4 musí být kupní cena na základě KS uhrazena bezhotovostně dopředu na základě faktury vydané Prodávajícím Kupujícímu. Expedice zboží proběhne až na základě připsání kupní ceny na účet Prodávajícího. Platba musí splňovat obecné náležitosti, aby mohla být Prodávajícím řádně registrována a spárována s předmětnou fakturou, tj. při platbě musí být uveden variabilní symbol, což je číslo faktury. Číslo faktury je stejné číslo jako číslo objednávky a následně KS, které bylo aplikací E-shop vygenerováno v rámci odeslání závazné objednávky pořízené Kupujícím Prodávajícímu.
3.4 Do úplného zaplacení kupní ceny zůstává zboží majetkem Prodávajícího

4. Dodací podmínky / přeprava zboží

4.1 Je-li na základě KS Prodávající povinen dodat zboží na místo určené Kupujícím, je Kupující povinen toto zboží v místě dodání převzít
4.2 V případě, že z viny Kupujícího je nutné zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo sjednáno KS, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním nebo náklady spojené s jiným způsobem doručení k rukám Prodávajícího
4.3 Přesné stanovení podmínek pro doručování zboží na základě KS je uvedeno v aplikaci E-shop „jak nakupovat“, přičemž tyto podmínky jsou závazné a Kupující je povinen se s nimi seznámit
4.4 Je-li mezi Prodávajícím a Kupujícím dohodnut jiný způsob dodání zboží, než byl sjednán KS, nese náklady na toto dodání Kupující, není-li mimo rámec KS písemně sjednáno jinak
4.5 Při převzetí zboží od přepravce je Kupující neprodleně povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoli závaz toto neprodleně oznámit přepravci. V případě porušení obalu, kde je důvodné podezření, že bylo se zásilkou jakkoli neoprávněně či nešetrně manipulováno, není Kupující povinen takovouto zásilku převzít
4.6 Prodávající se zavazuje vyexpedovat zboží nebo předat dopravci nejpozději do 4 pracovních dnů v případě, že forma úhrady zboží je při převzetí na dobírku, v případě úhrady bankovním převodem nebo systémem gopay po připsání platby na účet Prodávajícího. Prodávající se začne objednávkou a KS uzavřenou s Kupujícím zabývat neprodleně a to tak, že 1. den po přijetí objednávky a uzavření KS je tato zpracována, 2. den následuje příprava zboží a jeho balení a 3. den je zásilka vybavena dokumentací a předána dopravci. Dodací lhůta začíná běžet dnem přijetí závazné objednávky a jejím potvrzením. Tato bude přiměřeně k okolnostem prodloužena, jestliže je zpoždění způsobeno vyšší mocí nebo okolnostmi nezaviněnými Prodávajícím
4.7 Dodací lhůta se považuje za splněnou včas, jestliže zboží bude připraveno v místě plnění k předání nebo předáno dopravci nejpozději poslední den sjednané nebo dodatečně sjednané dodací lhůty. Není-li Prodávající schopen do 14 kalendářních dní odeslat zboží Kupujícímu nebo předat k přepravě prvnímu přepravci, je povinen vrátit bez zbytečného odkladu veškeré finanční prostředky vynaložené Kupujícím k aktuální objednávce a KS na jeho účet.

5. Vady zboží

5.1 Práva a povinnosti smluvních stran týkající se práv z vadného plnění se řídí příslušnými závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku)
5.2 Prodávající odpovídá Kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady, a to zejména:

 • vzhledem k tomu, že se jedná o potravinářské produkty, že je způsobilé pro obvyklou formu lidské spotřeby dle účelu použití
 • zboží má vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které Prodávající popsal nebo Kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě tvrzení Prodávajícího
 • zboží je plně vyhovující k účelu, který pro jeho užití uvádí Prodávající nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá
 • zboží odpovídá jakostí platným právním předpisům
 • zboží bylo dodáno v odpovídajícím množství, hmotnosti a balení

5.3 Prodávající, který je zároveň výrobcem předmětného zboží, garantuje jím uvedenou dobu trvanlivosti na každém výrobku v případě originálně uzavřeného obalu. Každý výrobek, který vyžaduje zvláštní způsob skladování, je opatřen touto informací přímo na etiketě. Pokud nejsou dodrženy Kupujícím předepsané skladovací podmínky, neodpovídá Prodávající za vady tímto nedodržením vzniklé.
5.4 Zjistí-li Kupující vadu výrobku po otevření originálního obalu a chce-li následně uplatnit nároky z vad, musí tak učinit neprodleně a předmětný výrobek odeslat zpět Prodávajícímu k posouzení. Prodávající vadu posoudí a v případě jejího uznání tuto vypořádá náhradním plněním, tj. odesláním bezvadného výrobku. V tomto případě nebude Prodávajícím Kupujícímu vrácena kupní cena, ale bude provedeno výhradně náhradní plnění. Náhradní plnění a uznání vady může být provedeno pouze v případě, že výrobek nebyl zkonzumován ve větším množství, než z jedné desetiny své Prodávajícím deklarované hmotnosti netto.
5.5 Pokud je zboží prodáváno již s vadou, pro kterou byla stanovena nižší cena, nemohou být poté jakékoli nároky z vady uplatněny
5.6 Práva z vad dodaného zboží musí Kupující uplatnit u Prodávajícího neprodleně po jejich zjištění, a to:

 • písemně E-mailem na E-mailovou adresu:
 • písemně na adresu provozovny Prodávajícího: Healthy age s.r.o.,Broumovská 50, Malé Poříčí 547 01 Náchod

, přičemž za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy Prodávající obdržel od Kupujícího nejenom písemnou reklamaci, ale také reklamované zboží.

6. Odstoupení od kupní smlouvy

6.1 Kupující má v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od Kupní Smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží, přičemž v případě, že předmětem Kupní Smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Odstoupení od Kupní Smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě. Pro odstoupení od Kupní Smlouvy může Kupující využit vzorový formulář poskytovaný prodávajícím, jenž tvoří přílohu VOP. Odstoupení od KS může Kupující zaslat stejným způsobem jako v bodě 5.6
6.2 Odstoupit od KS nelze v případě, kdy se jedná o zboží podléhající rychlé zkáze, což nastane v případě otevření některých produktů, které poté vyžadují speciální podmínky skladování. Jsou-li tedy tyto produkty již Kupujícím otevřeny, nelze poté odstoupit od KS.
6.3 V případě odstoupení od KS se tato KS zruší a zboží musí být Kupujícím vráceno Prodávajícímu do čtrnácti dnů od odstoupení od KS. Odstoupí-li Kupující od KS, nese náklady spojené s navrácením zboží Prodávajícímu Kupující, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu či z jiného důvodu obvyklou poštovní cestou
6.4 V případě odstoupení od KS dle VOP vrátí Prodávající peněžní prostředky
přijaté od Kupujícího do čtrnácti dnů od odstoupení od KS Kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je Prodávající od Kupujícího přijal. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté Kupujícím již při vrácení zboží Kupujícím či jiným způsobem,
pokud s tím Kupující bude souhlasit a nevzniknou tím Kupujícímu další náklady. Odstoupí-li Kupující od KS, Prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky Kupujícímu dříve, než mu Kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží Prodávajícímu odeslal
6.5 Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je Prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku Kupujícího na vrácení kupní ceny
6.6 Do doby převzetí zboží Kupujícím je Prodávající oprávněn kdykoliv od KS odstoupit. V takovém případě vrátí Prodávající Kupujícímu kupní cenu bez zbytečného dokladu, a to bezhotovostně na účet určený Kupujícím

7. Ochrana osobních údajů

7.1 Ochrana osobních údajů Kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.
7.2 Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty, telefonní číslo a emailovou adresu (dále společně vše jen jako „osobní údaje“).
7.3 Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů Prodávajícím, a to pro účely realizace práv a povinností z KS a pro účely vedení uživatelského účtu. Nezvolí-li Kupující jinou možnost, souhlasí se zpracováním osobních údajů Prodávajícím také pro účely zasílání informací a obchodních sdělení Kupujícímu. Souhlas se zpracováním osobních údajů v celém rozsahu dle tohoto článku není podmínkou, která by sama o sobě znemožňovala uzavření KS.
7.4 Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém uživatelském účtu, při objednávce provedené z aplikace E-shop uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně ve svých osobních údajích.
7.5 Zpracováním osobních údajů Kupujícího může Prodávající pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Kromě osob dopravujících zboží nebudou osobní údaje prodávajícím bez předchozího souhlasu Kupujícího předávány třetím osobám.
7.6 Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.
7.7 Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.
7.8 V případě, že by se Kupující domníval, že Prodávající nebo zpracovatel (čl. 7.5) provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života Kupujícího nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:

 1. požádat Prodávajícího nebo zpracovatele o vysvětlení,
 2. požadovat, aby Prodávající nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav.

7.9 Požádá-li Kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu Prodávající povinen tuto informaci předat. Prodávající má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

8. Uživatelský účet

8.1 Na základě registrace Kupujícího provedené v aplikaci E-shop může Kupující přistupovat do aplikace a provádět objednávání zboží (dále jen „uživatelský účet“). Pokud to aplikace umožňuje, může provádět objednávky zboží i bez předchozí registrace.
8.2 Při registraci v aplikaci E-shop a při objednávání zboží je Kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje v uživatelském účtu je Kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené Kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou Prodávajícím považovány za správné.
8.3 Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu
8.4 Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám
8.5 Prodávající je oprávněn uživatelský účet Kupujícího zrušit, a to zejména v případě, kdy Kupující svůj uživatelský účet déle než jeden rok nevyužívá, nebo v případě, kdy Kupující poruší své povinnosti vyplývající z KS
8.6 Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení Prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob

9. Obchodní sdělení

9.1 Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo činností Prodávajícího na elektronickou adresu Kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení Prodávajícím na elektronickou adresu Kupujícího
9.2 Kupujícímu může být doručováno na adresu elektronické pošty uvedenou v jeho uživatelském účtu či uvedenou Kupujícím v objednávce

10. Závěrečná ustanovení

10.1 Tyto VOP platí ve znění uvedeném na internetové stránce Prodávajícího v den odeslání elektronické objednávky tehdy, není-li mezi účastníky písemně dohodnuto něco jiného.
10.2 Při trvalém smluvním vztahu (je-li písemně uzavřena rámcová KS) má Kupující
právo odstoupit od KS, dojde-li po podpisu KS k podstatné změně VOP. Odešle-li Kupující objednávku po dni, v němž došlo ke změně podmínek, platí, že se změnou souhlasí.
10.3 Odstoupení je účinné okamžikem jeho doručení Prodávajícímu, nevztahuje se však na zásilku již předanou dopravci.
10.4. Odesláním elektronické objednávky Kupující bez výhrad akceptuje veškerá ustanovení VOP ve znění platném v den odeslání objednávky, jakož i v den odeslání objednávky platnou výši ceny objednaného zboží (včetně příp. expedičních a dopravních nákladů) uvedenou v ceníku na internetové stránce Prodávajícího, nebude-li v konkrétním případě písemně dohodnuto jinak.
10.5 Odeslanou objednávkou (návrhem Kupní Smlouvy) je Kupující po dobu stanovenou k dodání zboží neodvolatelně vázán.
10.6 Je-li některé ustanovení VOP neplatné nebo neúčinné, případně se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky KS či VOP musí být provedeny písemně
10.7 Přílohu VOP tvoří formulář pro odstoupení od KS 10.8 mimosoudní vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje Prodávající prostřednictvím elektronické adresy: Informaci o vyřízení stížnosti Kupujícího zašle Prodávající na elektronickou adresu Kupujícího
Tyto Obchodní podmínky jsou platné od 1.1.2019
Jsou uloženy v archivu Prodávajícího a zveřejněny v aplikaci E-shop na webové stránce Prodávajícího